Çalışma Esasları

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA
USUL VE ESASLARI
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin kurulması, yönetim, teşkilat ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin oluşumu, görevleri, seçilme esasları ve toplantılarına ilişkin hükümleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Esaslarda geçen;
a)   TOBB veya Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
b)   İl Kurulu: TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulunu,
c)   İl İcra Komitesi: TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesini,
d)   Koordinatör: İl sathında kadın girişimciliğin geliştirilmesi konusunda faaliyetleri koordine etmek ve İl Kurulu ile İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevlendirilen ticaret ve sanayi odası, sanayi odası, ticaret odası, deniz ticaret odası veya ticaret borsasını,
e)   Girişimcilik Müdürlüğü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Girişimcilik Müdürlüğünü,
f)   Kadın Girişimcilik Sekreteri: Koordinatör tarafından İl Kurulu ve İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere belirlenen personeli
ifade eder.
Koordinatörün belirlenmesi
MADDE 4 – (1) Her İlde, İl sathında kadın girişimciliğin geliştirilmesi konusunda faaliyetleri koordine etmek ve İl Kurulu ile İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere o İldeki Oda ve Borsaların çoğunluğunun mutabakatıyla bir koordinatör seçilir. Bu mutabakat sağlanamadığı takdirde koordinatör, Birlik tarafından belirlenir.
(2) Gerekli görüldüğü takdirde, Koordinatör görevi Birlik tarafından belirlenen Oda/Borsaya doğrudan verilebileceği gibi bu görev mevcut Oda/Borsadan alınarak o İlin bir başka Oda/Borsasına da verilebilir.
(3) Koordinatör, İl Kurulu ve İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere personeli arasından bir kişiyi Kadın Girişimcilik Sekreteri olarak görevlendirir ve görevlendirilmiş olan kişiye ilişkin bilgileri Girişimcilik Müdürlüğüne bildirir.
(4) İl Kurulu ve İl İcra Komitesi çalışmalarının yürütülebilmesi için yeterli fiziki şartlara sahip bir mekan Koordinatör tarafından tahsis edilir.
İl Kurulunun oluşumu ve görevleri
MADDE 5 – (1) İl Kurulu; en fazla, o ildeki oda ve borsaların meclis üyesi toplam sayısı kadar üyeden oluşturulur.
(2) İldeki her bir Oda/Borsa Yönetim Kurulu tarafından, en fazla Oda/Borsanın kendi Meclis üyesi sayısı kadar kişi İl Kurulu üyesi olarak belirlenir. Bu kişilere ilişkin gerekli bilgiler Koordinatöre bildirilir.
(3) İl Kurul üyeliği başvuruları, Birlik tarafından belirlenen başvuru formu doldurularak talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte ilgili Oda/Borsa’ya teslim edilmek suretiyle yapılır. Teslim alınan başvuru formu ya da bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde bu durum başvuru sahibine Oda/Borsa tarafından yazılı olarak bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde bu başvuru geçersiz sayılır. Üyelik başvuruları, Oda/Borsa yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ancak üyelik işlemi Birlik tarafından talep edilen bilgilerin tamamının yine Birlikçe tespit edilen yöntemle ilgili Oda/Borsa tarafından eksiksiz bir biçimde Girişimcilik Müdürlüğüne iletilmesi ile tamamlanmış olur. Oda/Borsa Yönetim Kurulunca reddedilen başvurulara ilişkin gerekli bilgi başvuru sahiplerine Oda/Borsa Genel Sekreterliği tarafından yazılı olarak iletilir
(4) İl Kurulunun toplam üye sayısı, Birlik tarafından gerekli görüldüğü takdirde artırılabilir. Bu durumda, ilgili ilin her bir Oda/Borsası tarafından belirlenecek üye sayısı da Birlik tarafından yeniden belirlenir.
(5) İl Kuruluna üye olacak kadın girişimcilerin, Ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekir.
(6) O İlde bulunan bir fakülte, yüksek okul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de İl Kurul üyesi olarak belirlenebilir. İl Kurulu üyeleri arasında, bu kişilerin sayısı, o Oda/Borsa tarafından belirlenebilecek İl Kurul üyesi toplam sayısının yüzde yirmisinden fazla olamaz.
(7) İl Kurul üyesinin, üye olma yeterliliklerinden en az birini kaybetmesi ya da ardı ardına yapılmış iki Kurul toplantısına katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden sona erer. Koordinatör ilgili Oda/Borsaya üyeliğin sona erdiğini yazılı olarak bildirir.
(8) TOBB’un veya Kurulun itibarını zedeler nitelikte söylem ve/veya eylem içinde bulunan üyelerin üyelikleri o kişiyi üye olarak belirleyen Oda/Borsanın Yönetim Kurulu kararıyla veya TOBB tarafından sonlandırılabilir. Üyeliği sonlandırılanlar ilgili Oda/Borsa tarafından koordinatöre yazılı olarak bildirilir.
(9) İl Kurulu, kadın girişimciliğin ülke sathında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve stratejiler oluşturulmasına ilişkin İl İcra Komitesine önerilerde bulunma görevini yürütür.
(10) İl Kurulu, yaptığı çalışmaları rapor halinde İl İcra Komitesine sunar.
İl Kurulu toplantıları
MADDE 6 – (1) İl Kurulu, yılda en az iki defa Koordinatör Oda/Borsa Başkanı ya da görevlendireceği Oda/Borsa Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında toplanır.
(2) İl Kurulu toplantısı gündem, tarih, yer ve saati Koordinatör Oda/Borsa Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı davetleri İl Kurulu üyelerine koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı tarafından yazılı olarak yapılır.
(3) İl Kurulu genel toplantı giderleri Koordinatör tarafından karşılanır.
(4) İl Kurulu toplantısında kararlar, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile alınır.
(5) İl Kurulu toplantılarına ilişkin karar tutanakları, kadın girişimcilik sekreterince tutulur. Bu tutanaklar Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreteri ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından imzalanarak toplantı tarihini izleyen ilk toplantısında İl İcra Komitesine sunulur.
(6)   İl Kurulu toplantıları Koordinatör Oda/Borsa merkezinde veya Koordinatör Oda/Borsa Başkanının onayı ile farklı bir yerde yapılır.
İl İcra Komitesinin oluşumu ve görevleri
MADDE 7 – (1) Onyedi üyeden oluşan İl İcra Komitesinin onüç asıl ve yedek üyesi, Birlik tarafından İl Oda/Borsa meclis üyeleri toplam sayılarının içerisindeki paylar dikkate alınarak belirlenen kontenjanlar çerçevesinde; her bir İlçeyi temsilen o İlçedeki Oda/Borsalarca ortaklaşa belirlenen İl Kurul üyeleri ve İl merkezini temsilen İl merkezindeki oda ve borsaların her birince ayrı ayrı belirlenen İl Kurul üyeleri tarafından ve arasından seçilir. İl Kurulu toplam üye sayısının onbeşin altında olduğu İllerde ise İl İcra Komitesi benzer yöntemle belirlenen dağılımda yedi üyeden oluşturulur. İl İcra Komitesinde yer alınabilmesi için, İl Oda/Borsaları veya İlçeler tarafından en az üç kişinin İl Kurul üyesi olarak belirlenmesi esastır.
(2) İl İcra Komitesinin diğer iki asıl ve yedek üyesi, Koordinatör tarafından belirlenen İl Kurul üyeleri tarafından ve arasından seçilir.
(3) Birlik tarafından belirlenen tarihte seçimi tamamlamamış olan İl İcra Komitesi üyelik kontenjanları için, gerekli görülmesi halinde TOBB tarafından belirlenen üyeler atanır.
(4) Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilen bir üye ile Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreteri ya da görevlendireceği Yardımcısı ise İl İcra Komitesinin doğal üyesidir.
(5) İl İcra Komitesi seçimleri Oda/Borsaların Genel Organ Seçimlerini takip eden doksan gün içerisinde TOBB tarafından belirlenen Usul ve Esaslar doğrultusunda, yine TOBB tarafından tespit edilen tarihte gerçekleştirilir. İcra Komitesinin görev süresi iki yıldır. Yeni seçilen İl İcra Komitesinin yapılacak ilk toplantısına kadar, eski İcra Komitesi görevine devam eder.
(6) İl İcra Komitesinin seçim usulüne ilişkin Usul ve Esaslar, Birlik Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
(7) İl İcra Komitesi üyeliği için, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak şarttır. İl İcra Komitesi seçimlerine katılacak olan adaylar bu şartı taşıdıklarını tevsik eden adli sicil belgelerini adaylık başvuru dilekçeleri ile birlikte seçimim gerçekleştirileceği Oda/Borsa’ya ibraz etmek zorundadır. Bu süre içerisinde adli sicil belgelsini ibraz etmeyenler veya ibraz etmekle birlikte bu şartı taşımadıkları ilgili Oda/Borsa tarafından tespit edilenler seçimlere katılamazlar. Seçildikten sonra bu şartı taşımadıkları anlaşılanların icra komitesi üyeliği kendiliğinden sona erer.
(8) İl İcra Komitesi;
a)   İldeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirleme,
b) Girişimcilik kültürünün İldeki kadınlar arasında gelişmesine öncülük etme,
c)   Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri, seminer ve panel düzenleme,
d) İldeki lise ve üniversitelerde girişimcilik dersleri, seminerleri, panelleri düzenleme,
e)   Girişimcilik, iş kurma konularında ilgili prosedürleri aktaran kitapçıklar ve CD’ler hazırlama,
f)   Birlik tarafından hazırlanmış olan kadın girişimcilik konusunda detaylı bilgileri ve olanakları güncel olarak sunan internet portalında, İl İcra Komitesine ilişkin yer alan bölümün güncellenmesini sağlama,
g)   İldeki kadın girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlama,
h) Koçluk sistemi geliştirerek ildeki yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlama,
i) İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere kadın girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme,
j) Konuların özelliklerine göre çalışma grupları kurma,
k)    Yurt   içinde   ve   yurt   dışında   kadın   girişimciliğe   ilişkin   gelişmeler   ile   idari   ve   yasal düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri ilgililere ulaştırma,
l)      TOBB    Kadın    Girişimciler    Kurulu     İcra    Komitesi    tarafından    alınmış    olan    ilgili kararların İl sathında uygulanmasını sağlama
konularında, İl Oda/Borsaları tarafından görüş oluşturulmasına katkı sağlar ve bu kapsamda koordinatör Oda/Borsa tarafından verilecek görevleri yerine getirir.
İl İcra Komitesinin Başkan ve sekreteryası
MADDE 8 – (1) İl İcra Komitesi, üyeleri arasından bir Başkan ve en az bir Başkan Yardımcısı seçer.
(2) Başkan ve Başkan yardımcılığı seçimleri aynı toplantıda ayrı ayrı yapılır. Başkan ve Başkan Yardımcılarının her birinin ayrı oda veya borsalar tarafından belirlenmiş İl Kurul üyeleri arasından seçilmesi esastır.
(3) İl İcra Komitesinin sekreteryası, kadın girişimcilik sekreteri tarafından yürütülür.
İl İcra Komitesi üyeleri
MADDE 9 – (1) İl İcra Komitesi üyesinin, üye olma vasıflarından en az birini kaybetmesi ya da bir faaliyet yılı içerisinde yapılan İcra Komitesi’nin toplam dört toplantısına katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden sona erer.
(2) Üyeliği sona erenler, Koordinatör tarafından ilgili Oda/Borsaya ve Birliğe yazılı olarak bildirilir.
(3) İl İcra Komitesinin, İl Kurul üyeleri tarafından seçilen üyelerinden herhangi birinin İl Kurul üyeliğinin sona ermesi halinde, yedek üyeler sırasıyla, üyeliği sona eren kişinin görev süresini tamamlamak üzere göreve çağrılır.
(4) İl İcra Komitesinin boşalan üyeliği için geriye yedek üye kalmaması halinde, söz konusu üyelik için üyeliğin boşalmasının öğrenildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bu esaslarda belirtilmiş olan şekilde üyelik seçimi gerçekleştirilerek sonucu Koordinatöre yazılı olarak bildirilir. Her ne sebeple olursa olsun bu bildirimin belirtilen sürede yapılmaması halinde, boş üyelik kontenjanına TOBB tarafından üye atanır.
(5) İl İcra Komitesi Başkanı ya da Başkan Yardımcılarından birinin görevinin sona ermesi halinde ise, İl İcra Komitesi ilk toplantısında, toplantıya katılan üyeler arasından Başkan ve/veya Başkan Yardımcısını seçer.
İl İcra Komitesi toplantıları
MADDE 10 – (1) İl İcra Komitesi, en az ayda bir defa toplanır. Toplantının gündemi, günü ve saati doğal üyelerin de uygun görüşü alınarak Komite Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı davetleri Koordinatör Genel Sekreteri tarafından yazılı olarak yapılır.
(2) İl İcra Komitesi üyelerinden birinin teklifi ve en az bir üyenin bu teklife katılması ile gündeme ek madde ilave edilebilir.
(3) İl İcra Komitesi toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantılarda kararlar, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile alınır.
(4) Koordinatör maddi yükümlülükler getiren hususlara ilişkin karar alınabilmesi ancak İl İcra Komitesinin doğal üyelerinin olumlu görüşüne bağlıdır.
(5) İl İcra Komitesi toplantılarına ilişkin karar tutanakları kadın girişimcilik sekreteri tarafından tutulur.
(6) İl İcra Komitesi toplantıları Koordinatör Oda/Borsa merkezinde veya Koordinatör Oda/Borsa Başkanının onayı ile farklı bir yerde yapılır.
(7) İl    İcra    Komitesinin    genel    toplantı    giderleri    Koordinatör    Oda/Borsa    tarafından karşılanır.
İl İcra Komitesi kararlarının icrası
MADDE 11 – (1) İl İcra Komitesince alınan kararlar Oda/Borsa Başkanının onayı ile Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreterliği koordinasyonunda yerine getirilir.
(2) Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, maddi destek talep edilebilir. Bu talep, ilgili Oda/Borsalar tarafından maddi imkanlar ölçüsünde yerine getirilir. Bu faaliyetlere ilişkin masrafların karşılanabilmesini teminen, Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, sponsorluk alınabilir. Sponsorluğa ilişkin gerekli iş ve işlemler Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreterliğince yürütülür.
İl İcra Komitesi faaliyetleri
MADDE 12 – (1) İl İcra Komitesi Başkanı ya da üyeleri tarafından, Komitedeki görevleri kapsamında iştirak edilecek etkinlikler veya gerçekleştirilecek ziyaretler ile görsel ya da yazılı medyanın röportaj ve mülakat talepleri konusunda Koordinatör Oda/Borsa Başkanı, İl İcra Komitesi doğal üyeleri kanalıyla bilgilendirilir.
(2) İl Kurulu ve İl İcra Komitesi üyelerine ilişkin Birlik tarafından talep edilen bütün bilgiler ile İl İcra Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler Girişimcilik Müdürlüğü tarafından istenilen biçimde ve süre içerisinde Koordinatör tarafından Girişimcilik Müdürlüğüne intikal ettirilir.
(3) “Girişimcilik” veya “Kadın Girişimciler” konusunda bizzat Oda/Borsa veya İl İcra Komitesi tarafından gerçekleştirilecek olan organizasyonlar ile bu organizasyonlara davet edilmesi Oda/Borsa tarafından öngörülen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri konusunda, Girişimcilik Müdürlüğü, söz konusu organizasyonların planlanması safhasında, o ilin Koordinatörü tarafından yazılı olarak bilgilendirilir.
Çalışma Grupları
MADDE 13 – (1) İl İcra Komitesi, gerekli gördüğü konu başlıkları konusunda çalışma yapılması için daimi veya geçici çalışma grupları oluşturulmasını önerebilir.
(2) Çalışma gruplarında görev alacak kişiler İl İcra Komitesince aday gösterilen kişiler de dikkate alınarak Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Çalışma grubu üyelerinin belirlenmesinde kişilerin konuya ilişkin deneyimleri dikkate alınır.
(3) Çalışma grupları, söz konusu grupta görev alan kişiler arasından bir sorumlu seçer. Seçilen çalışma grubu sorumluları, İl İcra Komitesi toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler.
Fesih
MADDE 14 – (1) Görev sürelerinin sona ermesini beklemeksizin, bu Esaslarda sıralanan görevlerini etkin bir biçimde yerine getiremediğine kanaat getirilmesi halinde İl İcra Komitesi veya çalışma grupları Birlik tarafından fesih edilebilir. Fesih edilen İl İcra Komitesinin yerine yenisi bu Esaslarda belirtilen hükümler doğrultusunda yeniden oluşturulur. Yeniden oluşturulan İl İcra Komitesi, fesih edilen Komitenin görev süresini tamamlar.
Yürürlükten Kaldırılan Düzenleme
MADDE 15 – (1) Birlik Yönetim Kurulunun 21/10/2010 tarihli ve 100 sayılı Kararı uyarınca07/04/2011 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan “TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır.
İl İcra Komitesi Başkanlığı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan İl Kurulu üyeleri ile İl İcra Komitesi Başkan ve üyeleri, yapılacak ilk seçimlere kadar görevine devam eder.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Esaslar, Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Esaslar hükümlerini Birlik Başkanı yürütür.